Πληροφορίες για Αλλαγή Ονόματος ή Επωνύμου

Η διαδικασία αλλαγής του επωνύμου έγινε σχετικά ποιο απλή διαδικασία μετά το 2010 όπου οι ενδιαφερόμενοι αντί να απευθύνονται στη νομαρχία που ανήκει ο δήμος τους, πλέον απευθύνονται στους κατά τόπους δήμους/κοινότητες. Παρόλα αυτά χρειάζονται κατά περίπτωση κάποια δικαιολογητικά τα οποία για δική σας διευκόλυνση αναφέρουμε ποιο κάτω, προκειμένου να πάρετε την απόφαση του δημάρχου την οποία θα πρέπει να δημοσιεύσετε σε μια εφημερίδα, όπως θα σας ενημερώσουν σχετικά από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Το αντίτυπο της εφημερίδας είναι απαραίτητο να προσκομιστεί στο δήμο σας προκειμένου να λάβετε οριστικά το νέο σας όνομα ή/και επώνυμο περίπου 15 ημέρες μετά την δημοσίευση. Μέσα από την υπηρεσία μας μπορείτε να δημοσιεύσετε την απόφαση οποιασδήποτε αλλαγής επωνύμου ή ονόματος κάνετε, είτε αφορά Ελληνοποίηση ονόματος αλλοδαπού, αλλαγή κύριου ή βαπτιστικού ονόματος ή/και επωνύμου ενήλικου ή  ανήλικου τέκνου (παιδιού), μετά από διαζύγιο ή μετά από δικαστική απόφαση.

Μπορείτε να μεταβείτε στα υποδείγματα που υπάρχουν στην υπηρεσία μας για να δείτε πως θα πρέπει να συντάξετε τη δημοσίευση ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τροποποιώντας το κατάλληλα για τις δικές σας ανάγκες. Τέλος, τοποθετώντας το στον κειμενογράφο που παρέχετε στην αντίστοιχη κατηγορία Αλλαγή Ονόματος ή Επωνύμου θα μπορέσετε να δείτε ποιο είναι το κόστος και παράλληλα να επιλέξετε την ημερομηνία δημοσίευσής του χωρίς να χρειαστεί να τρέχετε στις εφημερίδες.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου;     

Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 78810/18.12.1984 (ΦΕΚ Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθ. 78810/18.12.1984 (ΦΕΚ 14/14.1.85 τ.β’) απόφαση του Υφυπουργού των Εσωτερικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 2573/1953, “περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και μητρωνύμου”.

Πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου:  

Για τις ειδικότερες στην ανωτέρω αριθ. 78810/18.12.1984 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, οριζόμενες περιπτώσεις:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή αν είναι ανήλικος κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

β. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του, κατά περίπτωση, προσώπου.

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, περι της εγγραφής στο μητρώο αρρένων και δημοτολόγια του προσώπου αυτού.

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως εξωγάμου τέκνου:

α. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή, αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

β. Κυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης, ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης (Άρθρα Α.Κ. 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1484 και 1506).

γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος.

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας:

α. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός των συζύγων (περίπτωση κοινής υιοθεσίας και από τους δύο συζύγους, ή υιοθεσίας από τον έναν σύζυγο του τέκνου του άλλου).

β. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, περί της υιοθεσίας (Άρθρα Α.Κ. 1569, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583 και 1584).

γ. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως με τα νέα στοιχεία.

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του υιοθετηθέντα και των υιοθετησάντων.

Όλα τα προβλεπόμενα με την παρούσα πιστοποιητικά των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων, πρέπει να υπογράφονται από τους οικείους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και να προσυπογράφονται, απαραίτητα, προκειμένου για δήμους από τον αρμόδιο επί των μητρώων αρρένων δημοτικό υπάλληλο, προκειμένου δε για κοινότητες από τον κοινοτικό γραμματέα. Ειδικότερα για το πιστοποιητικό ανυπαρξίας απαιτείται και η προσυπογραφή του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Αστυνομικού Σταθμού. Για άλλες παρουσιαζόμενες ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται ανάλογα προς τ’ ανωτέρω καθοριζόμενα δικαιολογητικά, προσαρμοζόμενα, κατά περίπτωση, ή και συμπληρούμενα με άλλα δικαιολογητικά αποδεικνύοντας την επιζητούμενη μεταβολή κατά την κρίση των νομαρχών.

Κάθε φορά που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για κάποια μεταβολή στα μητρώα αρρένων, πρέπει ν’ αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση αυτή, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντα, η ακριβής διεύθυνση κατοικίας αυτού (πόλη, οδός και αριθμός) και η χρονολογία υποβολής της αίτησης. Για όσες περιπτώσεις (εγγραφή αδήλωτων, προσθήκη ή διόρθωση στοιχείων εγγραφής στα μητρώα αρρένων) απαιτείται η υποβολή αντιγράφου ή αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και δεν έχει συνταχθεί ή αυτή που συντάχθηκε έχει καταστραφεί πρέπει να υποβάλλεται, απαραίτητα βεβαίωση του οικείου ληξιάρχου, που να βεβαιώνει αυτό (ότι δεν έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή ότι έχει καταστραφεί). Επίσης σε περίπτωση που στο βιβλίο “βαπτίσεων” ή στο βιβλίο “γεννήσεων” δεν υπάρχει σχετική εγγραφή, πρέπει να υποβάλλεται, βεβαίωση του εφημερίου ή του οικείου θρησκευτικού λειτουργού, που να βεβαιώνει αυτό (ότι δεν υπάρχει σχετική εγγραφή).

Τα πιστοποιητικά, αιτήσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις κατωτέρω μεταβολές στο μητρώο αρρένων, δεν υπόκεινται σε τέλος υπέρ του δημοσίου.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

About publees.com

Ποιοι είμαστε και τι κάνουμε Το publees.com είναι ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο διαδικτυακό εργαλείο που ανήκει στην εταιρεία PUBLEES LTD Η ευγένεια των ανθρώπων της και ο τρόπος που διαχειρίζεται τις συνεργασίες της έχουν κάνει ήδη εντύπωση. Οι άνθρωποι πίσω από την εταιρεία, έχουν 20ετή εμπειρία στον χώρο των δημοσιεύσεων, ενώ συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέες ιδέες και προϊόντα με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των χρηστών σε Κύπρο και Ελλάδα. Δοκιμάστε την υπηρεσία μας και ξεμπερδέψτε μια και καλή από την ταλαιπωρία των συνεχών αναζητήσεων για τις ανάγκες των δημοσιεύσεων σας. Η ομάδα μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας για οποιαδήποτε ανάγκη σας παρουσιαστεί ! Η αποστολή μας είναι απλή: Το publees.com σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε κάθε είδους δημοσίευση, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, 24 ώρες το 24ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς να χρειαστεί να βγείτε από το γραφείο ή το σπίτι σας. Ενώ παράλληλα μπορείτε ακόμα και εν κινήσει να πληροφορηθείτε για τις τιμές των δημοσιεύσεων ή/και να ολοκληρώσετε τις δημοσιεύσεις σας. Σας παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να έχετε την πληροφόρηση που χρειάζεστε. Με αυτόν τον τρόπο σας βοηθούμε να εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία και να κερδίσετε αρκετό χρόνο για να τον εκμεταλλευτείτε όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα. Κάθε μήνα χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται το publees.com για: Να πληροφορηθούν για τις τιμές των δημοσιεύσεων τους Να κάνουν την/τις δημοσιεύσεις τους Να δουν υποδείγματα δημοσιεύσεων Να χρησιμοποιήσουν υποδείγματα δημοσιεύσεων για προσωπική τους χρήση. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε σε κάθε ανάγκη δημοσίευσης σε εφημερίδα.
%d bloggers like this: